Szállítási feltételek

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 

Rotors & Cams Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 1. Általános Szállítási Feltételek. A jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a Rotors & Cams Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2112 Veresegyház, Rét u. 22., továbbiakban: „Szállító”) a Megrendelő által megrendelt, a Megrendelésben meghatározott Termékeket szállítja a Megrendelő részére. A Megrendelésre minden esetben a jelen ÁSZF feltételei irányadók, kivéve abban az esetben, ha a Felek a Megrendelésben erről eltérően állapodtak meg. A Megrendelés és az ÁSZF eltérése esetén a Megrendelés rendelkezései az irányadók. A Megrendelésnek a Megrendelő által egyoldalúan a jelen ÁSZF-től eltérő tartalommal történő elfogadását a Szállító kifejezetten kizárja.
 2. Megrendelés. Megrendelő a Szállító részére a Megrendelésben meghatározott terméket és annak a Megrendelésben meghatározott tartozékait és kiegészítőit (A továbbiakban együtt: Termék) szállítja. Megrendelésnek minősül i) a Megrendelő által a Termék tekintetében ilyenként kibocsátott megrendelése és annak Szállító általi írásbeli elfogadása, ii) a Szállító írásbeli ajánlata és annak Megrendelő általi írásbeli elfogadása, valamint iii) a Szállító írásbeli ajánlata és a szállítás megkezdése a Megrendelő hallgatólagos vagy kifejezett beleegyezésével. Szállító ajánlatának az ajánlatban foglaltakkal ellentétes, vagy azon túli feltételekkel történő elfogadása mindaddig nem minősül Megrendelésnek, míg azt a Szállító írásban el nem fogadja.
 3. Termékek. A Termékek műszaki leírását és a teljesítés határidejét a Megrendelés tartalmazza.
 4. Szállítás és a tulajdonjog átszállása. Amennyiben a Megrendelés másként nem rendelkezik, a teljesítés helye a Megrendelőnek a Megrendelésben megjelölt telephelye. A Termék szállításáról a Szállító saját költségén és kockázatára gondoskodik. A Termék leszállítását a Megrendelő a szállítólevél vagy azzal egyenértékű dokumentum, vagy átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja. A Termékkel kapcsolatos kárveszély az átvételkor a Megrendelőre száll át. A Termék tulajdonjogát a Szállító a Vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A Termék szállításának időpontját a Szállító ésszerű időben előzetesen közli a Megrendelővel. A Megrendelő köteles gondoskodni a Termék átvételéről. Amennyiben a Termék átvételét a Megrendelő a Szállító által jelzett időpontban nem teszi lehetővé, vagy a szállításra a Megrendelő 5. pontban meghatározott fizetési késedelme miatt nem kerül sor, úgy Szállító a Termék őrzéséről a Megrendelő költségére és kockázatára gondoskodik, amely esetben a kárveszély a Szállító által jelzett szállítási időpontban a Megrendelőre száll át. 30 napot meghaladó átvételi késedelem esetén a Szállító jogosult a Megrendeléstől elállni, amely esetben Szállítót a késedelemmel érintett Termék Vételára 30 %-ának megfelelő bánatpénz illeti. A Szállító elállás esetén a Vételár már megfizetett részét az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 15 napon belül a Megrendelő részére visszafizeti, azzal, hogy a bánatpénz Szállító részére járó bármely összeggel szemben beszámítható.
 5. Egyéb kötelezettségek. A Szállító a Termékek átadásával egyidejűleg átadja a Megrendelő részére a Termékek műszaki dokumentációját („Dokumentáció”).  Megrendelő köteles gondoskodni arról a Terméknek a Dokumentációban foglaltak szerinti üzemeltetéséről, beleértve, de nem kizárólagosan az előírt időszakos karbantartások elvégzését és a repülési és karbantartási napló hiánytalan vezetését. A Dokumentációban foglaltak elmulasztásából eredő, illetve a repülési és karbantartási napló hiányossága miatt meg nem állapítható okból bekövetkező károkért a Szállító felelősséget nem vállal.
 6. Vételár és fizetési feltételek. A Termék Vételárát a Megrendelés tartalmazza. Amennyiben a Megrendelés másként nem rendelkezik, a Megrendelő a Megrendelés megadását követően, a Szállító számlája alapján, annak kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a Termék Vételára 25%-ának megfelelő előleg megfizetésére. A Vételár fennmaradó részének fizetési ütemezését a Megrendelés tartalmazza. Amennyiben a Megrendelés másként nem rendelkezik, a Vételár fennmaradó része a Termék átvételét követően, a Szállító számlájának kézhezvételétől számított 8 napon belül esedékes. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot fizet. A Megrendelő a székhelyére / lakcímére megküldött számlát annak ajánlott szelvénnyel vagy postakönyvi bejegyzéssel igazolt postára adásától számított 5. munkanapon akkor is kézbesítettnek minősül, ha azt a Megrendelő bármilyen okból nem veszi át. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szállító jogosult a szállítást mindaddig megtagadni, amíg a Megrendelő a Megrendelés vagy a jelen ÁSZF alapján esedékes összeggel késedelemben van. 15 napot meghaladó késedelem esetén a Szállító jogosult elállásra, amelyre a fenti 4. pontban foglaltak irányadók.
 7. Jótállás. A Szállító kijelenti és szavatolja, hogy a Terméken – beleértve annak szoftver elemeit is – harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Termék tulajdonjogának Megrendelő általi megszerzését, vagy annak a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti használatát akadályozza vagy korlátozza. A Szállító a Termék 4. pont szerinti átvételét követő 12 hónapig jótáll azért, hogy a Termék a szállítás időpontjában anyaghibától és összeszerelési hibától mentes. Átvételi késedelem esetén a jótállási idő kezdete a Szállító által előzetesen jelzett szállítási időpont. A jótállási határidő szigorúan jogvesztő és semmilyen körülmények között nem hosszabbodik meg és nem kezdődik újra. A jótállás keretében kicserélt / kijavított alkatrészek / egységek tekintetében a jótállási idő nem kezdődik újra. A kijavítás során eltávolított / kicserélt alkatrészek tulajdonjoga a Szállítót illeti. A jótállás feltétele a Termékek előírt kezelői és gyártói karbantartásainak a dokumentált elvégzése a Dokumentációban foglaltak szerint.
 8. A jótállás keretében Megrendelő kizárólag kijavításra jogosult, beleértve a hibás alkatrész vagy részegység cseréét.  Nem vonatkozik a jótállás: i) a gyártó vagy a Szállító által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások elvégzésére és a természetes elhasználódásból eredő meghibásodások javítására, ill. az ezekből eredő szükségszerű alkatrészcserére, vagy ezek elmulasztásából eredő meghibásodásokra; ii) a használati utasításban foglaltak be nem tartásából vagy attól eltérő használatból származó meghibásodásokra; ii) hanyag kezelés, vagy külső hatás következtében keletkező mechanikai sérülésekre; iii) időjárási, környezeti tényezőktől, elemi csapások (pl villámcsapás) miatt bekövetkező károkra; iv) a Termékhez vagy annak tartozékához csatlakozó elektromos hálózatból származó káros hatások okozta meghibásodásokra (túláram, stb.); v) szakszerűtlen javításra, átalakításra; vi) megfelelő tisztítás elmulasztása miatti meghibásodásokra; vii) késedelmes igénybejelentés miatt keletkező további meghibásodásokra; viii) a kijavításon túli kártérítési igényekre.
 9. Jótállási igény csak és kizárólag számla ellenében érvényesíthető. A Megrendelő köteles igényét a Termék hibájának felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.
 10. Jelen ÁSZF-ben meghatározott jótállás teljes mértékben helyettesíti a Ptk. alapján a Szállítót, mint eladót szerződésszegésért terhelő felelősségi formákat, azok helyett és nem azok mellett illeti meg a Megrendelőt. Szállító – a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben - kifejezetten kizárja a Ptk. szerinti kártérítési felelősségét szerződésszegés esetén, illetve – a jogszavatosságon kívül - a hibás teljesítés Ptk-ban rögzített jogkövetkezményeinek alkalmazását (kellékszavatosság, termékszavatosság, kártérítés).
 11. Szellemi Alkotások. A Megrendelés és a jelen ÁSZF alkalmazásában Szellemi Alkotásnak minősülnek a Szállító által a Megrendelés alapján szállított Termékkel vagy annak bármely elemével kapcsolatosan a Szállító által alkotott vagy létrehozott, vagy a Szállító tevékenységi körében létrejött vagy megszerzett, szerzői vagy szomszédos jogi védelem alá eső szellemi alkotás, vagy bármely egyéb hasonló jog (amely fentiekhez hasonlóan bárhol a világon jogi védelemben részesül, függetlenül attól, hogy az bejegyzésre került vagy sem). A Megrendelőt a Vételár megfizetése fejében a Termékek rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges, és a Szállító a Megrendelés teljesítésének körében – a Termék rendeltetésszerű használatának lehetővé tétele céljából – a Megrendelő részére átadott Szellemi Alkotások („Termékhez Közvetlenül Kapcsolódó Szellemi Alkotás) tekintetében a következő felhasználási jogok illetik meg. A Megrendelő jogosult a Terméket, és a Termékhez Közvetlenül Kapcsolódó Szellemi Alkotásokat – nem kizárólagosan, időben és térben korlátlanul - rendeltetésszerűen használni, a saját nevében, a saját tevékenységi körében, időben és térben korlátozásmentesen. A Termékre telepített szoftverek kizárólag a Termék rendeltetésszerű használata céljából és az ahhoz szükséges mértékig használhatók. A Termékhez Közvetlenül Kapcsolódó Szellemi Alkotások vonatkozásában a Megrendelő a Vételár megfizetése ellenében nem kizárólagos, csak a Termékkel együtt használható, és csak a Termékkel együtt átruházható használati jogot szerez. A Termék átruházásával a Termékhez Közvetlenül Kapcsolódó Szellemi Alkotások tekintetében a szerző fél a jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott korlátozott használati jogot szerez. A Megrendelő nem jogosult a Szellemi Alkotásokat, beleértve a Termékhez Közvetlenül Kapcsolódó Szellemi Alkotásokat, vagy azok összetevőit értékesíteni, átruházni, licencbe adni, terjeszteni, lízingbe vagy kölcsön adni vagy azt bármely más módon átengedni, vagy az előzőekre engedélyt adni. A Megrendelő nem jogosult arra, hogy megszerezze a Terméken telepített szoftverek forráskódját, valamint nem jogosult a Termékre telepített szoftvereket eltávolítani és azokat más eszközökön használni. A Megrendelő nem jogosult a Terméket és az arra telepített vagy a Szállító által bármely más módon átadott szoftvereket, valamint a Termék és szoftverek összetevőit átalakítani, módosítani, átdolgozni, származékos műveket előállítani belőle, lefordítani, megrongálni, szétszerelni, szétbontani, visszafejteni vagy ezt megkísérelni, és nem jogosult a fentieket bárkinek engedélyezni, ebbe beleegyezni, erre mást felhatalmazni.
 12. Szállító tulajdona. A Szállító tulajdonát képezi valamennyi olyan Szellemi Alkotás, szabadalom, használati minta, vagy hasonló védelem alá eső műszaki megoldás, üzleti titok, know-how, eszköz, rajz, terv, adat, technológia, bizalmas információ, vagy egyéb vagyoni joggal bíró tulajdon vagy információ, amelyet a Szállító adott át a Megrendelő részére, továbbá amelyet a Szállító vagy bármely alkalmazottja vagy alvállalkozója fejlesztett ki vagy szerzett a Megrendelésben foglaltak teljesítésével összhangban („Szállító tulajdona”). A Szállító kifejezett írásos nyilatkozata hiányában, a Szállító tulajdonával kapcsolatosan a Megrendelőnek semminemű jogosultsága nem származik. A Megrendelő a Szállító írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a Szállító tulajdonát saját vagy mások szellemi alkotásába beépíteni, azokat másnak ingyenesen vagy visszterhesen átengedni vagy a Megrendelésben kifejezetten meghatározottól eltérő egyéb célra felhasználni.
 13. Titoktartás. A Felek kötelesek bizalmasan kezelni bármely: (a) műszaki, eljárási, védett vagy gazdasági információt, mely a másik Fél tulajdonában lévő vagy általa átadott tervrajzokból vagy dokumentációból származik; valamint (b) a másik Fél által a Megrendeléssel kapcsolatban a rendelkezésére bocsátott bármely egyéb tárgyi vagy nem tárgyi tulajdont, beleértve bármely tervrajzot, specifikációt, adatot, árut és/vagy információt (a „Bizalmas Információ”), és a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a Bizalmas Információt bármely harmadik fél javára sem közvetlenül, sem közvetve közzétenni. Bizalmas Információnak minősül bármely feljegyzés, összefoglaló, jelentés, elemzés vagy egyéb anyag, melyet az átadó Fél részben vagy egészben Bizalmas Információból nyert – bármilyen formában is legyen rögzítve (együttesen „Feljegyzések”). A Felek a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem készíthetnek másolatokat és nem engedélyezhetik másolatok készítését a Bizalmas Információkról a Megrendelés hatékony teljesítéséhez szükséges mértéken túl. A Bizalmas Információkra nézve fennálló, e Szakaszban foglalt korlátozások nem vonatkoznak a Bizalmas Információk azon részére, mely: (i) a nyilvánosság számára hozzáférhető vagy – a Fél általi megosztás eredményén kívüli okból – azzá válik; (ii) már a Féllel való közlést megelőzően a Fél rendelkezésére állt, titoktartási kötelezettségtől mentesen; (iii) a Fél számára titoktartási kötelezettségtől mentesen hozzáférhető vagy azzá válik egy, a másik Félen kívüli forrásból, feltéve, hogy az adott forrást a Fél legjobb tudomása szerint nem köti titoktartási kötelezettség a másik Fél felé; vagy (d) a Fél azt önállóan, a Bizalmas Információra való támaszkodás nélkül hozta létre és írásbeli dokumentációval tudja alátámasztani az információ létrehozatalát. A Megrendelés teljesítése vagy megszűnése esetén mindkét Fél köteles azonnal visszajuttatni a másik Félhez az annak tulajdonát képező minden Bizalmas Információt, illetve azok bármely másolatát és köteles megsemmisíteni minden Feljegyzést és azok bármely másolatát – mely megsemmisítést Felek kötelesek írásban igazolni egymás felé.
 14. Felelősség. A Szállító köteles a Megrendelőt kártalanítani, megvédeni és mentesíteni a Megrendelő vagy annak ügyfele ellen indított bármely olyan per, igény vagy eljárás kapcsán, melyet arra hivatkozva indítanak, hogy bármely Szellemi Alkotás, mely a Megrendelés szerinti Termék részét képzi, illetve bármely berendezés vagy eljárás, mely szükségképpen az előbbiek használatából ered, harmadik személy szabadalmi, szerzői, védjegyjogát, üzletit titkát vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz fűződő jogát sérti. A Megrendelő haladéktalanul értesíti Szállítót bármely ilyen perről, igényről vagy eljárásról és ellátja Szállítót az annak elhárításához szükséges meghatalmazással, információval és támogatással.
 15. Felelősség korlátozása.  A Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a Szállító akár szerződésszegésért fennálló, akár szerződésen kívüli kártérítési felelősségét azon Termék értelmében fizetendő Vételárban maximalizálják, melynek teljesítésével kapcsolatban Megrendelő kárigénye felmerül. A Megrendelő a Megrendeléssel kifejezetten kijelenti, hogy a Vételár mindenkor a Szállító fentiek szerinti felelősség-korlátozására tekintettel, azt figyelembe véve kerül megállapításra. A jelen pontban foglalt korlátozás nem vonatkozik a szellemi alkotások tekintetében meghatározott felelősségre, termékfelelősségre, valamint a szándékosan, bűncselekménnyel, illetve életben és testi épségben okozott károkért fennálló felelősségre.
 16. A Megrendelés és az ÁSZF megszűnése. A Felek a Megrendelést rendes felmondással nem jogosultak megszüntetni. Az ÁSZF-et bármelyik Fél jogosult 30 napos felmondási idővel, írásbeli nyilatkozattal felmondani. Az ÁSZF felmondása a folyamatban levő Megrendelések teljesítését és az azokból eredő jogokat és kötelezettségeket nem érinti. Nm korlátozva a 4. pontban foglalt elállási jogot, a Megrendelést és a jelen ÁSZF-t bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal, a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal felmondani, amennyiben a másik Fél a Megrendelésben vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, és a szerződésszegést a Fél írásbeli felszólításának kézhezvételétől számítva a felszólításban foglalt ésszerű – de legalább 10 munkanapos – póthatáridőben sem pótolja. Az írásbeli felszólítás és a felmondás a tértivevényes postára adástól számított ötödik nap elteltével kézbesítettnek tekintendő.
 17. A megállapodás teljessége, elválaszthatóság. A Megrendelés és az ÁSZF a Felek közötti teljes megállapodást tartalmazza. A Felek közötti minden korábbi szóbeli vagy írásbeli, a Megrendelés tárgyában létrejött kijelentésük, levelezésük és nyilatkozatuk ezennel hatályát vesztik. Ha a jelen ÁSZF vagy a Megrendelés bármely része érvénytelennek minősülne, bármely ítélet, jogszabály vagy a Felek akaratán kívül eső más okból, ez nem érinti az ÁSZF és a Megrendelés többi rendelkezésének érvényességét. Az ÁSZF és a Megrendelés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak, kivéve ha az érvénytelen rendelkezések nélkül a Felek a Megrendelést és az ÁSZF-et egyáltalán nem kötötték volna meg.
 18. Irányadó jog és illetékes bíróság. A Megrendelésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai az irányadók. Ha a Szerződő Felek között a jelen Megrendeléssel kapcsolatosan bármilyen jogvita keletkezne, akkor megkísérlik azt békés úton rendezni, amennyiben ez nem sikerülne, úgy a Szerződő Felek kikötik a Szállító székhelye szerinti rendes bíróságok kizárólagos illetékességét.