ÁSZF

 

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

Rotors & Cams Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 1. Általános Szolgáltatási Feltételek. A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a Rotors & Cams Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2112 Veresegyház, Rét u. 22.,  továbbiakban: „Megbízott”) a Megbízó által megrendelt, a Megrendelésben meghatározott Szolgáltatásokat nyújtja a Megrendelő részére. A Megrendelésre minden esetben a jelen ÁSZF feltételei irányadók, kivéve abban az esetben ha a Felek a Megrendelésben erről eltérően állapodtak meg. A Megrendelés és az ÁSZF eltérése esetén a Megrendelés rendelkezései az irányadók. A Megrendelésnek a Megbízó által egyoldalúan a jelen ÁSZF-től eltérő tartalommal történő elfogadását a Megbízott kifejezetten kizárja.
 2. Megrendelés. Megbízó a Megbízott részére a Megrendelésben meghatározott Szolgáltatásokat nyújtja. Megrendelésnek minősül i) a Megbízó által a Szolgáltatás tekintetében ilyenként kibocsátott megrendelése és annak Megbízott általi írásbeli elfogadása, ii) a Megbízott írásbeli ajánlata és annak Megbízó általi írásbeli elfogadása, valamint iii) a Megbízott írásbeli ajánlata és erre tekintettel a Szolgáltatás teljesítésnek megkezdése a Megbízó hallgatólagos vagy kifejezett beleegyezésével. Megbízott ajánlatának az ajánlatban foglaltakkal ellentétes, vagy azon túli feltételekkel történő elfogadása mindaddig nem minősül Megrendelésnek, míg azt a Megbízott írásban el nem fogadja.
 3. Szolgáltatás. A Szolgáltatások leírását és a teljesítés ütemezését a Megrendelés tartalmazza. A Megbízott a megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően teljesíti. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Megbízott a jelen Szerződéstől és/vagy a kérdéses Megrendelés teljesítésétől elállhat, illetve azt felmondhatja, vagy a feladatot a Megbízó utasításai szerint, a megbízó kockázatára elláthatja, feltéve, hogy Megbízó az esetlegesen kapcsolódó többletköltségeket megelőlegezi. Megbízott megtagadja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A Szerződő Felek a szerződés teljesítése érdekében folyamatosan együttműködnek, a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kölcsönösen tájékoztatják egymást.
 4. A feltételek módosítása. Amennyiben Megbízott a Szolgáltatás teljesítéséhez szükségesnek tartja, úgy a Felek közösen elvégzik a munkaterület felmérését a Megbízott által meghatározott felmérési lista szerint. Amennyiben a felmérés eredményeként Megbízott álláspontja szerint szükséges, úgy megfelelően módosítják a teljesítési ütemtervet és/vagy a megbízási díjat, és mindezt írásban rögzítik.
 5. Biztonsági kockázat. A Megbízott biztonsági okokból jogosult megtagadni minden olyan utasítást, mely különösen, de nem kizárólagosan a következőkre irányul:
 • az eseti és/vagy korlátozott légtér engedélyben megjelölt feltételektől eltérő feltételekkel, vagy engedély hiányában történő repülés;
 • vizuális észlelés alapján nem teljes mértékben szabad légtér használata;
 • közvetlen vizuális rálátással nem ellenőrizhető területekre történő berepülés;
 • nem megfelelő időjárási körülmények, vagy környezeti zavarok észlelése során történő repülés;
 • a légi jármű gyártója által meghatározott feltételek és üzemeltetési határoktól eltérő repülés;
 • emberek feletti , vagy éjszakai repülés;
 • munkavégzés olyan helyen, ahol nincs mód alkalmas vészleszállóhely kijelölésére;

  Felek rögzítik, hogy Megbízott saját hatáskörében jogosult dönteni arról, hogy a Szolgáltatások kivitelezése az adott körülmények között biztonságosan elvégezhető-e. A biztonságot aktuálisan veszélyeztető, de elhárítható / várhatóan magától megváltozó külső körülmények (így különösen, de nem kizárólagos egyes időjárási, légköri körülmények, erős szél, elektromágneses zavarok, stb.) esetén a Felek egyeztetnek az ütemterv módosításáról. Amennyiben a Szolgáltatások ugyanezen okból további 90 napig nem végezhetők el, bármelyik Fél jogosult a Megrendeléstől egyoldalú nyilatkozattal elállni. A Megbízott semmilyen esetben nem tartozik felelősséggel az által nem befolyásolható körülmények (különösen de nem kizárólagosan időjárás, légköri zavarok, elektromágneses zavarok) miatti késedelem vagy meghiúsulás következtében bekövetkező károkért.
 1. Megbízó kötelezettségei. A Megbízó köteles minden, a Megbízott feladatkörébe tartozó tevékenység ellátásához szükséges adatot, információt, okiratot a Megbízott kérését követően haladéktalanul a rendelkezésére bocsátani. Ha a tevékenységet a Megbízó által kijelölt munkaterületen kell végezni, a Megbízó köteles azt a tevékenység végzésére alkalmas állapotban a Megbízott rendelkezésére bocsátani. A Megbízott a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a munkaterület a tevékenység végzésére nem alkalmas. Ha a Megbízó a munkaterületet a Megbízott felszólítása ellenére nem biztosítja, a Megbízott elállhat a jelen Szerződéstől és/vagy kérdéses megrendeléstől, és kártérítést követelhet. Ha a felek abban állapodnak meg, hogy a tevékenység végzésére kijelölt helyet a Megbízott teszi a tevékenység végzésére alkalmassá, annak költségeit a Megbízó viseli.
 2. Engedélyek. Amennyiben a Felek a Megrendelésben másképp nem állapodnak meg, Megbízó köteles biztosítani a munkaterület tekintetében szükséges valamennyi engedélyt (pl. a terület / közterület tulajdonosának hozzájárulása), illetve személyekről történő felvételkészítés esetén Megbízó köteles gondoskodni az érintettek írásbeli hozzájárulásáról. Az engedélyeket és hozzájárulásokat a Megbízó köteles a Megbízott részére bemutatni a Szolgáltatás megkezdése előtt. Megbízó késedelme a szükséges feltételek, engedélyek, hozzájárulások biztosításában a Megbízott teljesítési határidejét a késedelem időtartamával meghosszabbítja.
  Az eseti (és korlátozott) légtér engedély(ek) beszerzését – a szükséges egyéb engedélyek/hozzájárulások birtokában – Megbízott végzi, amelynek ügyintézési ideje - amennyiben a Megbízott másképp nem tájékoztatja a Megbízót - a benyújtástól számított 30 nap.
 3. A Megbízó által biztosítandó feltételek. A Megbízó által biztosítandó feltételeket Megrendelés rögzíti. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megrendelésben ilyenként meghatározott feltételek az adott feladattól és a teljesítés körülményeitől függően változhatnak. Megbízott semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy a Megbízó által biztosítandó feltételek felsorolása teljes körű vagy helytálló-e. A Megbízott kizárólag az általa Megrendelésben kifejezetten biztosítani vállalt feltételekre terjed ki, minden egyéb, a teljesítéshez szükséges feltétel biztosítása – függetlenül attól, hogy azokat a Megrendelés tartalmazza-e vagy sem – a Megbízó felelősségét képezi. A Megbízott a Megbízó feladatkörébe tartozó feltételekkel kapcsolatban legjobb tudása szerint támogatást biztosíthat. Megbízó köteles mentesíteni Megbízottat valamennyi olyan kár, igény vagy költség alól, melyet harmadik személy Megbízottal szemben a jelen pont Megbízó általi megszegése miatt támaszt.
 4. Szellemi Alkotások. A Megbízott által a Megrendelés alapján végzett Szolgáltatással vagy annak bármely elemével kapcsolatosan a Megbízott által alkotott vagy létrehozott, vagy a Megbízott tevékenységi körében létrejött, szerzői vagy szomszédos jogi védelem alá eső szellemi alkotás, vagy bármely egyéb hasonló jog (amely fentiekhez hasonlóan bárhol a világon jogi védelemben részesül, függetlenül attól, hogy az bejegyzésre került vagy sem) (a továbbiakban: Szellemi Alkotás) tekintetében a következő szabályok irányadók. Megbízót a Megrendelésben meghatározott díj megfizetése fejében a Megrendelésben kifejezetten meghatározott Szellemi Alkotások tekintetében a következő felhasználási jogok illetik meg: i) többszörözés joga, ii) terjesztés joga, iii) nyilvánosságra hozatal joga, iv) átdolgozás joga, v) kiállítás joga. Az itt meghatározott felhasználási jogok Megbízót kizárólag a Megrendelésben meghatározott (kifejezett meghatározás hiányban a Megrendelés céljával megegyező) cél érdekében és annak terjedelmében illetik meg, kizárólag Magyarország területén, időbeli korlátozás nélkül. A Szellemi Alkotások többszörözésére adott engedély kiterjed arra, hogy a Megbízó a Szellemi Alkotásokat további kép- vagy hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy azt számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolja. Megbízó a Szellemi Alkotásokon fennálló használati jogait harmadik személy(ek)re nem ruházhatja át, azt velük nem oszthatja meg. A felhasználási engedély a Megbízó megszűnése vagy szervezeti egységének kiválása esetén kizárólag a Megbízott hozzájárulása esetén száll át a jogutódra. Megbízott mindenkor jogosult a Szellemi Alkotásokat korlátozás nélkül saját promóciós céljaira, referenciaként felhasználni, kivéve amennyiben a Felek a Megrendelésben ettől eltérően állapodnak meg.
 5. Megbízott tulajdona. A Megbízott tulajdonát képezi valamennyi olyan Szellemi Alkotás, szabadalom, használati minta, vagy hasonló védelem alá eső műszaki megoldás, üzleti titok, know-how, eszköz, rajz, terv, adat, technológia, bizalmas információ, vagy egyéb vagyoni joggal bíró tulajdon vagy információ, amelyet a Megbízott adott át a Megbízó részére, továbbá amelyet a Megbízott vagy bármely alkalmazottja vagy alvállalkozója fejlesztett ki vagy szerzett a Megrendelésben foglaltak teljesítésével összhangban („Megbízott tulajdona”). A Megbízott kifejezett írásos nyilatkozata hiányában, a Megbízott tulajdonával kapcsolatosan a Megbízónak semminemű jogosultsága nem származik. A Megbízó a Megbízott írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a Megbízott tulajdonát saját vagy mások szellemi alkotásába beépíteni, azokat másnak ingyenesen vagy visszterhesen átengedni vagy a Megrendelésben kifejezetten meghatározottól eltérő egyéb célra felhasználni.
 6. Megbízási díj. A Megbízottat Megrendelésben meghatározott Szolgáltatások teljesítéséért és a Szellemi Alkotások átadásáért (amennyiben arra a Megrendelés szerint Megbízott köteles) megbízási díj illeti meg. A megbízási díj tartalmazza az Szellemi Alkotásoknak a Megrendelésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti felhasználásának díját. A kifizetés a Megrendelésben meghatározott ütemezés szerint történik. A Megbízott megbízási díjról számlát állít ki. A számla kiegyenlítését a Megbízó a Megbízott bankszámlájára történő átutalással teljesíti. A Megbízó vállalja, hogy a fizetési kötelezettségeinek a vonatkozó számla kézbesítésétől számított 8 napon belül eleget tesz. Késedelmes fizetés esetén a Megbízó a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot fizet. A Megbízó a székhelyére / lakcímére megküldött számlát annak ajánlott szelvénnyel vagy postakönyvi bejegyzéssel igazolt postára adásától számított 5. munkanapon akkor is kézbesítettnek minősül, ha azt a Megbízó bármilyen okból nem veszi át.
 7. Alvállalkozás. A Megbízott jogosult a szerződés teljesítéséhez közreműködőt igénybe venni. A Megbízott az általa bevont közreműködők magatartásért, mint a sajátjáért felel.
 8. Titoktartás. A Felek kötelesek bizalmasan kezelni bármely: (a) műszaki, eljárási, védett vagy gazdasági információt, mely a másik Fél tulajdonában lévő vagy általa átadott tervrajzokból vagy dokumentációból származik; valamint (b) a másik Fél által a Megrendeléssel kapcsolatban a rendelkezésére bocsátott bármely egyéb tárgyi vagy nem tárgyi tulajdont, beleértve bármely tervrajzot, specifikációt, adatot, árut és/vagy információt (a „Bizalmas Információ”), és a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a Bizalmas Információt bármely harmadik fél javára sem közvetlenül, sem közvetve közzétenni. Bizalmas Információnak minősül bármely feljegyzés, összefoglaló, jelentés, elemzés vagy egyéb anyag, melyet az átadó Fél részben vagy egészben Bizalmas Információból nyert – bármilyen formában is legyen rögzítve (együttesen „Feljegyzések”). A Felek a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem készíthetnek másolatokat és nem engedélyezhetik másolatok készítését a Bizalmas Információkról a Megrendelés hatékony teljesítéséhez szükséges mértéken túl. A Bizalmas Információkra nézve fennálló, e Szakaszban foglalt korlátozások nem vonatkoznak a Bizalmas Információk azon részére, mely: (i) a nyilvánosság számára hozzáférhető vagy – a Fél általi megosztás eredményén kívüli okból – azzá válik; (ii) már a Féllel való közlést megelőzően a Fél rendelkezésére állt, titoktartási kötelezettségtől mentesen; (iii) a Fél számára titoktartási kötelezettségtől mentesen hozzáférhető vagy azzá válik egy, a másik Félen kívüli forrásból, feltéve, hogy az adott forrást a Fél legjobb tudomása szerint nem köti titoktartási kötelezettség a másik Fél felé; vagy (d) a Fél azt önállóan, a Bizalmas Információra való támaszkodás nélkül hozta létre és írásbeli dokumentációval tudja alátámasztani az információ létrehozatalát. A Megrendelés teljesítése vagy megszűnése esetén mindkét Fél köteles azonnal visszajuttatni a másik Félhez az annak tulajdonát képező minden Bizalmas Információt, illetve azok bármely másolatát és köteles megsemmisíteni minden Feljegyzést és azok bármely másolatát – mely megsemmisítést Felek kötelesek írásban igazolni egymás felé.
 9. Felelősség. A Megbízott köteles a Megbízót kártalanítani, megvédeni és mentesíteni a Megbízó vagy annak ügyfele ellen indított bármely olyan per, igény vagy eljárás kapcsán, melyet arra hivatkozva indítanak, hogy bármely Szellemi Alkotás, mely a Megrendelés szerinti Szolgáltatás részét képzi, illetve bármely berendezés vagy eljárás, mely szükségképpen az előbbiek használatából ered, harmadik személy szabadalmi, szerzői, védjegyjogát, üzletit titkát vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz fűződő jogát sérti. A Megbízó haladéktalanul értesíti Megbízottat bármely ilyen perről, igényről vagy eljárásról és ellátja Megbízottat az annak elhárításához szükséges meghatalmazással, információval és támogatással.
 10. Felelősség korlátozása.  A Megbízó kifejezetten elfogadja, hogy a Megbízott akár szerződésszegésért fennálló, akár szerződésen kívüli kártérítési felelősségét azon Megrendelés értelmében fizetendő Megbízási Díjban maximalizálják, melynek teljesítésével kapcsolatban Megbízó kárigénye felmerül. A Megbízó a Megrendeléssel kifejezetten kijelenti, hogy a megbízási díj mindenkor a Megbízott fentiek szerinti felelősség-korlátozására tekintettel, azt figyelembe véve kerül megállapításra. A jelen pontban foglalt korlátozás nem vonatkozik a szellemi alkotások tekintetében a 14. pontban meghatározott felelősségre, valamint a szándékosan, bűncselekménnyel, illetve életben és testi épségben okozott károkért fennálló felelősségre.
 11. A Megrendelés és az ÁSZF megszűnése. A Felek a Megrendelést rendes felmondással nem jogosultak megszüntetni. Az ÁSZF-et bármelyik Fél jogosult 30 napos felmondási idővel, írásbeli nyilatkozattal felmondani. Az ÁSZF felmondása a folyamatban levő Megrendelések teljesítését és az azokból eredő jogokat és kötelezettségeket nem érinti. A Megrendelést és a jelen ÁSZF-t bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal, a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal felmondani, amennyiben a másik Fél a Megrendelésben vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, és a szerződésszegést a Fél írásbeli felszólításának kézhezvételétől számítva a felszólításban foglalt ésszerű – de legalább 10 munkanapos – póthatáridőben sem pótolja. Az írásbeli felszólítás és a felmondás a tértivevényes postára adástól számított ötödik nap elteltével kézbesítettnek tekintendő.
 12. Lehetetlenülés. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős, és a lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Megbízottat az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben az ütemterv szerinti teljesítés az ÁSZF 5. pontjában foglalt okból, vagy egyéb, a Megbízottnak fel nem róható okból nem lehetséges, és a későbbi teljesítéstől bármelyik Fél a Ptk. alapján eláll, úgy a jelen pontban foglalt rendelkezés irányadó. Amennyiben a lehetetlenné válás vagy elállás oka a Megbízó felróható magatartása, úgy a Megbízott a teljes megbízási díjra jogosult, függetlenül a teljesítés fokától.
 13. A megállapodás teljessége, elválaszthatóság. A Megrendelés és az ÁSZF a Felek közötti teljes megállapodást tartalmazza. A Felek közötti minden korábbi szóbeli vagy írásbeli, a Megrendelés tárgyában létrejött kijelentésük, levelezésük és nyilatkozatuk ezennel hatályát vesztik. Ha a jelen ÁSZF vagy a Megrendelés bármely része érvénytelennek minősülne, bármely ítélet, jogszabály vagy a Felek akaratán kívül eső más okból, ez nem érinti az ÁSZF és a Megrendelés többi rendelkezésének érvényességét. Az ÁSZF és a Megrendelés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak, kivéve ha az érvénytelen rendelkezések nélkül a Felek a Megrendelést és az ÁSZF-et egyáltalán nem kötötték volna meg.
 14. Irányadó jog és illetékes bíróság. A Megrendelésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai az irányadók. Ha a Szerződő Felek között a jelen Megrendeléssel kapcsolatosan bármilyen jogvita keletkezne, akkor megkísérlik azt békés úton rendezni, amennyiben ez nem sikerülne, úgy a Szerződő Felek kikötik a Megbízott székhelye szerinti rendes bíróságok kizárólagos illetékességét.

 

Jelen ÁSZF 2016.09.07-től határozattlan ideig hatályos